දිවයින පුරා සියලුම සුරාසැල් 17 සිට 20 දක්වා  වසා දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ජාතික වෙසක් උත්සවය හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.