(යොහාන් භාසුර)

විදුලි කප්පාදුව පැය දෙකයි විනාඩි 20 ක් අද (1) දිනයේ ක්‍රියතේමක කරන්නේ යැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ උසස් නිලධාරියෙක් ලංකාදීපයට පැවසීය.

ඒ අනුව පස්වරුවේ පැයක විදුලි කප්පාදුවක් ද, රාත්‍රී කාලයේ පැයයි විනාඩි 20 ක විදුලි කප්පාදුවක් ද, ක්‍රියාත්මක කරන බව එම නිලධාරියා කීය.