(යොහාන් භාසුර)

වෙළෙඳපොළ තුළ ඇති ගෑස්වල ප්‍රමිතිය පරීක්‍ෂා කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික්ක 7 කින් සාම්පල ලබාගෙන ප්‍රමිතිය පරීක්‍ෂා කිරීම සඳහා යොමු කරන බව පාරිභෝගික ආරක්‍ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පැවසීය.

ගෑස් සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය තත්වයට වඩා දෙයක් පසුගිය කාලයේ රට තුළ සිදුවූ බව පිළිගන්නා බව කී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගෑස්වල ප්‍රමිතිය පරීක්‍ෂ කිරීම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ වගකීමක් නිසා ප්‍රමිතිය පරීක්‍ෂා කිරීමට එම ආයතනය එකඟ වූ බව ද සඳහන් කළේය.