ඩිජිටල්, යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව නිවේදනය කර තිබේ.