ලොව වැදගත් සිදුවීම් ඔබගේ ඡංගම දුරකතනය හරහා එසැණින් ලබාදීමේ ලංකාදීප කෙටි පණිවුඩ සේවාව අද සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සීමාසහිත විජය පුවත්පත් සමාගම පියවර ගෙන ඇත. ලංකාදීප වෙබ් අඩවිය හරහා එසැනින් ලොව වැදගත් තොරතුරු ඔබට ලබාදුන් අපි තවත් පියවරක් ඉදිරියට තබමින් කෙටි පණිවිඩ  සේවාව පාඨක ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

DIALOG සහ HUTCH පාරිභෝගියනට එම සේවාව මේ මොහොතේ සිට ලබාගත හැකියි. අදම ලියාපදිංචි වී කෙටි පණිවිඩ සේවාව නොමිලේ ලබාගැනීමට අප ඔබට අවස්ථාව සලසා ඇත්තෙමු.

ඔබ DIALOG පාරිභෝගිකයකු නම් ACT LD ලෙස සටහන් කර 87798 කෙටි පණිවිඩයක් එවන්න. DIALOG පාරිභෝගිකයනට මුල් දින 14 අපි නොමිලේ සේවාව ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ HUTCH පාරිභෝගිකයකු නම් LD ලෙස සටහන් කර 2233 කෙටි පණිවිඩයක් එවන්න. HUTCH පාරිභෝගියකයනට මුල් දින 30 දී අපි නොමිලේ සේවාව ලබාදෙන්නෙමු.