(පාලිත ආරියවංශ) 
 
දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ  දැඩි ආකර්ෂණයට ලක්ව ඇති රාවණා දියඇල්ලේ ජලය සීඝ්‍රයෙන් අඩුවෙමින් පවතී.
 
බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශයට දිගු කාලයක සිට වැසි නොලැබීමෙන්  දියඇල්ල අවට දිය උල්පත් සිඳීයාම මීට හේතුවී ඇත.