(යොහාන් භාසුර)

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව වර්තමාන ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ හැකි ඉක්මණින් මානුෂික ආධාර ලබාගෙන දුෂ්කරතාවට පත්ව සිටින ජනතාවට සහන ලබාදිය යුතු බවත් ශ්‍රී ලංකාව තවමත් ආර්ථික අර්බුදයේ ආරම්භයේ සිටින බැවින් ඉදිරියේදී තවත් අසීරු වියහැකි බවත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ මහාචාර්ය ජනක් කුමාරසිංහ මහතා ‘ලංකාදීප’යට පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට ණයවර ලිපිය විවෘත කර භාණ්ඩ ආනයනය කළ නොහැකි තත්වයකට පත්ව සිටීම නිසා තත්වය වඩාත් තීරණාත්මක බවත් ආණ්ඩුව මේ මොහොතේ හැකි ඉක්මණින් මානුෂික ආධාර ලබාගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් මහාචාර්ය ජනක් කුමාරසිංහ මහතා කීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ගැටලුවට රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ ඵලදායිතාවයේ ඌනතාව වඩාත් තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත්ව ඇති බව කී මහාචාර්ය ජනක් කුමාරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ ඵලදායිතාව ඉහළ දැමීමට පුහුණුවීම් වැඩිකළ යුතු බවත්ය.

රාජ්‍ය සේවකයන්ට තමන්ගේ ඵලදායිතාව වැඩිකරගැනීමේ හැකිය නොමැති බව කී මහාචාර්යවරයා ඒ සඳහා ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුතු බව ද සඳහන් කළේය.