(යොහාන් භාසුර)

දුම්රිය ආසන ලක්‍ෂයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් විනාඩි 10 ක පමණ කාලයකදී අන්තර්ජාලයෙන් වෙන්කිරීමට ජනතාව උත්සහ කිරීම නිසා කලින් ආසන වෙන්කිරීමේ ක්‍රියාවලිය යළි සකස් කිරීමට සිදුවූ බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරියකු පැවසීය.

දෛනිකව පෙරවරු 10.00 ට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දුම්රිය ආසන වෙන්කරගැනීමට විවෘත කළ පසු පෙරවරු 10.10 පමණ වන විට ආසන වෙන්කිරීම අවසන් වන බවත් ඒ අනුව ආසන වෙන්කරගැනීමට ලබාදී තිබූ දින 14 ක කාලය දින 30 ක් දක්වා ඉහළ දැමූ බවත් එම නිලධාරියා කීය.

කලින් වෙන්කරගත යුතු දුම්රිය ආසනවලින් සියයට 60 ක් අන්තර්ජාලයෙන් ද, සියයට 40 ක් දුම්රිය ස්ථානයෙන් ද, ලෙස මේ වන විට පවතින බවත් ඉන්ධන හිඟය සහ සෙසු ප්‍රවාහන මාධ්‍යවලට අධික වියදමක් දැරීමට සිදුවීමත් නිසා දුම්රියට මෙසේ දැඩි ඉල්ලුමක් ඇති වී තිබෙන බවත් එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් කීය.