පවතින දුෂ්කරතා රැසක් ජයගැනීමට හැකියාව ලැබේ. විදුලිය ආශ්‍රිත කටයුතුවල කාර්යබහුල වේ. තනි තීරණ මත කරන කටයුතුවලින් දුෂ්කරතා මතුවේ. නව නිපැයුම් ආශ්‍රිත කටයුතු බහුල වේ.