(අමල් වික්‍රමරත්න)

හබරාදුව දික්කුබුර අන්දුගොඩ ප්‍රදේශයේ  කුකුල් ගොවිපොළකින් ග්‍රෑම් 200ක පමණ බිත්තරයක් හමුවී ඇත.