(සුදත් එච්.එම්.හේවා)

මේ දිනවල පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් කාසල්රි ජලාශයේ ජලමට්ටම සීග‍්‍ර ලෙස පහළ බැස ඇති අතර ජලාශයේ ජල මට්ටම පහළ බැස ඇති අයුරු ඡායාරුපවලින් දැක්වේ.