ලබන්නා වූ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සාමය සතුට සපිරි සුවදායි අවුරද්දක් වේවායි ලංකාදීප පාඨක ඔබ සැමට සුබ පතන්නෙමු

ඡායාරූප විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර