(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

නොරෝච්චෝල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ පහසුකම් නොමැතිවීමෙන් වගාකරුවන්, වෙළඳසැල් හිමියන් හා එළවළු මිලදී ගැනීමට පැමිණෙන පිරිස් දැඩි අසීරුතාවයට පත්වී තිබේ.

රටේ එළවළු අවශ්‍යතාවයෙන් 40% කට ආසන්න දායකත්වයක් කල්පිටිය අර්ධද්විපයේ වගා බිම් වලින් ලබාදීම සිදුවේ.

දළුව, මාම්පුරිය, ඉලන්තඩිය , ආලංකුඩා, පනිඅඩිය, නොරෝච්චෝල, සේතපොල, කන්දකුලිය, තෙලිය, තලවිල,පාලකුඩා, ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක අක්කර 20,000 වැඩි බිම් ප්‍රමාණයකින් දෛනිකව එළවළු කිලෝ ලක්ෂ දෙකකට අධික  අස්වැන්නක් රට පුරා බෙදාහැරීම සිදුවන්නේ නොරෝච්චෝල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයෙනි.