19වැනි සංශෝධනයෙන් පොල්ලක්   

(දයාසීලි ලියනගේ)   

වසර හයක්ව පැවැති පාර්ලිමේන්තුවේ නිල කාලය 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් වසර පහකට අඩු කිරීම නිසා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 76 දෙනකුගේ විශ්‍රාම වැටුප අහිමිවීමේ අවදානමක් උදාවී ඇතැයි දැන ගන්නට ඇත.   

මන්ත්‍රීවරයකුට විශ්‍රාම වැටුප ලැබීමට නම් වසර 5 ක කාලයක් සම්පූර්ණ කළයුතු අතර මෙයට පෙර තත්ත්වය අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ නිල කාලය වසර 6ක් විය. ඒ අනුව විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම ලැබීමට බාධාවක් නොතිබිණ. එහෙත් 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ පාර්ලිමේන්තු නිල කාලය වසර 6 සිට 5 දක්වා අඩුවූ අතර එමගින් විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම ලැබීමේ නිල කාලයද වසර පහේම පවතී. යම් හෙයකින් වසර පහට දිනකට හෝ පෙර පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරියහොත් මන්ත්‍රීවරුන් 76 දෙනකුට විශ්‍රාම වැටුප නොලැබෙනු ඇතැයි දැන ගන්නට ඇත.   


ජනාධිපතිවරයාට පැවැරී ඇති බලතලවලට අනුව 2020 මාර්තු 1 වැනිදා සිට සැප්තැම්බර් 1 වෙනි දිනට පෙර කවර හෝ දිනයක පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරියහොත් මෙම තත්ත්වය උදාවේ.   


මෙම පාර්ලිමේන්තුව 2015 සැප්තැම්බර් 1 වැනි දින පිහිටවනු ලැබූ අතර එහි පස් අවුරුදු නිල කාලය 2020 සැප්තැම්බර් 1 වැනි දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිතව ඇත.   
ඒ අනුව වසර 5 ක කාලය සම්පූර්ණ කරනු ලබන අවස්ථාවේ සියලු මන්ත්‍රීවරුනට විශ්‍රාම වැටුප හිමිවෙන අතර වසර 5 කාල සීමාවට එක් දිනක් හෝ අඩු වුවහොත් විශ්‍රාම වැටුප අහිමිවනු ඇත.   


මීට අමතරව ජනාධිපතිවරයාට ඇති බලතල යටතේ ලබන මාර්තු මාසය අවසන්වූ පසු ඕනෑම අවස්ථාවක පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට අවස්ථාව සැලසී ඇත. පාර්ලිමේන්තුව නියමිත දිනට එක් දිනක් පෙර හෝ විසුරුවා හැරියහොත් මෙම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප, වැන්දඹු අනත්දරු වැටුප හා ආබාධිත දරුවන් සඳහා වන දීමනාව අහිමිවේ.