(අංජුල මහික වීරරත්න)

ජනතාව ඉල්ලන සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණ ඉටුකිරීම සඳහා විපක්ෂ නායක කාර්යාලයෙන් පිහිටවූ ජාතික වැඩපිළිවෙළක් සැකසීමේ මහලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ලේකම් ලෙස මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා පත්කර තිබේ.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් මෙම පත් කිරීම සිදු කර තිබේ.

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන දරුණු ආර්ථික දේශපාලන හා සමාජය අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීමේ අරමුණ ඇතිව නුතනවාදී ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කිරීම සඳහා මෙම මහලේකම් කාර්යාලය පිහිටුවා ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා පැවසීය .

ජනතාව විසින් ඉල්ලා සිටින  සමාජ පරිවර්තනය උදෙසා එකඟතාවයක් ඇතිකර ගැනීම සහ සමාජ  ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ජාතික වැඩපිළිවෙළ ස්ථාපිත කිරීම මෙම  මහලේකම් කාර්යාලයේ අරමුණ බව ද බුද්ධික පතිරණ මහතා සඳහන් කරයි.