(යොහාන් භාසුර)

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම වර්ගයේ වාහන සඳහා රක්‍ෂණ සමාගම් නිකුත්කරන තුන්වැනි පංතියේ සෑම රක්‍ෂණ ආවරණයකින්ම මාර්ග ආරක්‍ෂව පිළිබඳ ජාතික සභාවට මෙතෙක් ලැබුණු සියයට එකක ප්‍රතිශතය සියයට දෙකක් බවට පත්කරමින් ප්‍රවාහන අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

1998 අංක 5 දරණ මෝටර් වාහන සංශෝධන පනත යටතේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය පවත්වාගෙන යන මාර්ග ආරක්‍ෂව පිළිබඳ ජාතික සභා අරමුදලේ මූලිකම කාර්ය වන්නේ හදුනානොගත් වහනවලින් සිදුවන අනතුරු සඳහා වන්දි ගෙවීම වන අතර  2004 නොවැම්බර් 24 දින අංක 1368/18 දරණ ගැසට් පත්‍රයට අනුව රක්ෂණ සමාගම් තෙවන පාර්ශවීය රක්ෂණයන්ගෙන් සියයට එකක මුදලකින් මෙම අරමුදලට දායක විය යුතු බවට පෙර පැවතුණි.  

මුදල් අමාත්‍යංශය සහ රක්‍ෂණ සමාගම් අතර පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසුව මෙම තීරණයට එළඹ ඇති බව වාර්තා වේ.