වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය සංගම්  වීරෝධතාවක් හේතුවෙන්  පොල්දූව හන්දියෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසෙන මාර්ගය මේ වන විට වසා දමා තිබේ.