(රන්ජන් කස්තුරි)
 
මෙගාවොට් 100ක විදුලි ධාරිතාවයක් හදිසි මිලදීගැනීමක් ලෙස පෞද්ගලික අංශයෙන් ලබාගැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පියවර ගෙන තිබේ.
 
ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවද මෙගාවොට් 100ක විදුලි ධාරිතාවක් හදිසි මිලදීගැනීමක් ලෙස ලබාගැනීමට අවසර ලබාදී ඇත.

 

සබැඳි පුවත් 

https://tinyurl.com/yytmucqp