(ප්‍රින්ස් රත්නායක)

ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ වෘත්තීය සමිති 27 ක සහාගීත්වයෙන් පැවති ඒකාබද්ධ විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති  එකමුතුව මගින් ක්‍රියාත්මක කළ වැඩවර්ජනය තාවකාලිකව අවසන් කරමින් අද (14) ‍ සේවයට වාර්තා කළේය.

වැටුප් විෂමතාවය අරබයා සිදුකළ වර්ජනයට  කැබිනට් තීරණය අනුව මසක් ඇතුළත එම නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ එකඟතා ගිවිසුමක් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපතිවරයා සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සමඟ අත්සන් කිරීමෙන් පසුව සේවයට වාර්තා කිරීමට වෘත්තීය සමිති පියවර ගෙන තිබිණි.

මේ අතර විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සභපතිවරයා සියලුම විශ්ව විද්‍යාල උපකුලපතිවරුන්ට නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධ්‍යයන කටයතු ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ද දන්වා තිබිණි. 

සේවක වර්ජනය හේතුවෙන් ජාතික විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය දින 35 ක් අකර්මණ්‍යව පැවතිණි.