ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද රාත්‍රී 9.00 ජාතිය ඇමැතීමට නියමිතය.