(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

හිටපු අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ මහතාගේ හොන්නන්තර පිහිටි නිවෙසට ද මීට සුළු මොහොතකට පෙර ගිනි තබා ඇතැයි වාර්තා වෙයි.