(අනුර ජයන්ත)

කුරුණෑගල  නගරාධිපති තුෂාර සංජීව විතාරණ ගේ නිවසට දැඩි හානි සිදු කොට ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

කුරුණෑගල නගරයේ විරෝධතාවක නිරත වූ පිරිසක් මෙම ගිනි තැබීම සිදුකර ඇතැයි ද වාර්තා වෙයි.