(රංජන් කස්තුරි)

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති තනතුර සඳහා එහි පාලක සභාව මගින්  ජනාධිපති කාර්යාලයට යවා ඇති මහාචාර්යවරුන් තිදෙනාගේම නම් ප්‍රතික්ෂේප වී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති තනතුර සඳහා අයැඳුම් කළ  මහාචාර්යවරුන්ගේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කළ මණ්ඩලය ඉන් නම් තුනක්  තෝරා විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව හරහා ජනාධිපති කාර්යාලය යවා ඇතත් එම නම් තුන ප්‍රතික්ෂේප වී ඇතැයි විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයීය ආචාර්ය සංගමයේ සභාපති  මහාචාර්ය ඇන්ටන් ජයරත්න මහතා පැවැසීය.

උප කුලපතිවරයකු තෝරාපත්  කිරීමේ නිසි ක්‍රමවේදය අනුගමනය කර මහාචාර්යවරුන්ගේ නම් තුනක් යැවූ නමුත් එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම අත්තනෝමතික ක්‍රියාවකැයි ද ඊට විරෝදය දක්වන බව ද සභාපතිවරයා කියයි.