(යොහාන් භාසුර)

ඉන්ධන ලබාගැනීමට ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසළ අද (6) පෙරවරුවේ සිට කිලෝමීටර් ගණනින් දිගු පෝලිම් දැකිය හැකිය.

ජනතාව එසේ පෝලිම්වල සිටිය ද බොහෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල ඉන්ධන නොමැති අතර ජනතාව බොහෝ ස්ථානවනල ඉන්ධන ලැබෙන තෙක් ලබා සිටිති.

හර්තාලය හේතුවෙන් වැඩි පිරිසක් සේවයට ගොස් නොමැති වීම නිසා ඔවුහූ ඉන්ධන ලබාගැනීමට පෝලීම්වලට පැමිණ සිටිති. 

(ඡායාරූප: ශාන්ත රත්නායක