කොරෝනා වයිරසය වැළඳීම හේතුවෙන් අද දිනයේ මියගිය සංඛ්‍යාව 4 කි. ඒ අනුව මේ දක්වා කොරෝනා වයිරසය අසාදනය වීම හේතුවෙන් මියගොස් ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව 493 කි.