සිරංගිකා ලොකුකරවිට 
 
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරන ඒකකය මගින් සංවිධානය කළ සුනාමි පෙරහුරුවක් හෙට(03) ගාල්ල විද්‍යාලෝක විද්‍යාලයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති බැවින් පෙරහුරුව පැවැත්වෙන කාලය තුල ජනතාව ඒ සම්බන්දව අනිසි බියක් ඇතිකර නොගතයුතු බව දිස්ත්‍රික් අපදා කළමණාකරණ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ කර්නල් දම්පත් රත්නායක මහතා පවසයි.

 
එක්සත් ජාතික සංවර්ධන අරමුදලේ අනුග්‍රහයෙන් පවත්වන මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රි ලංකාවේ වෙරළ ආශ්‍රිත දිස්ත්‍රික්ක 05ක් තෝරාගෙන ඇත. 
 
මෙය ශ්‍රි ලංකාවේ වෙරළ අශ්‍රිතව පිහිටා ඇති සුනාමි අවදානමට ලක්විය හැකි පාසල් ඉල්ලක්ක කරගනිමින් පවත්වනු ලබන අතර ඉන් පළමු නියමු පෙරහුරුව ලෙස ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය මූලික කරගෙන පැවැත්වේ.  මෙම පෙරහුරුව සඳහා අපදා කළමණාකරණ අමත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා සහ අපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂවරයා සහභාගී වීමට නියමිතව ඇත.