මනෝප්‍රිය ගුණසේකර සහ රන්ජන් කටුගම්පොළ

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂ බී.එච්. ඉන්දික සමන් කුමාර මහතා වෙනුවෙන් නීතීඥවරුන්ට බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටීමට කොමිසම අද (17) අවසර දුන්නේය.

බැඳුම්කර කොමිසමේ සාක්කි විභාග කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වු අවස්ථාවේදී කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටි නීතීඥ හර්ෂ නානායක්කාර මහතා කොමිසම අමතමින් මෙම කොමිසමේ සාක්කි දුන් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂ බී.එච්. ඉන්දික සමන් කුමාර මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට තමන්ට අවසර ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලා සිටියේය.

කොමිසමේ සාක්කිකරුවෙකුගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් නීතීඥවරයෙකුට පෙනී සිටීමට කොමිෂන් සභා පණත යටතේ හැකියාව ඇතැයි පෙන්වා දුන් නීතීඥ හර්ෂ නානායක්කාර මහතා ඒ අනුව තම සේවාදායකයාගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට තමන්ට අවසර ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලා සිටියේය.

ඉදිරිපත් වු කරුණු සළකා බැලූ කොමිසම ඒ සඳහා අවසර ලබා දුන්නේය.