සුජිත් හේවාජුලිගේ

විදේශ රටවල පුරවැසිභාවය ගෙන සිටි ශ්‍රි ලාංකිකයන් 35,000 කට පමණ රජය පසුගිය වසර තුනේදී ද්විත්ව පුරවැසිභාවය දී ඇත.

2017 වසරේ පමණක් ශ්‍රි ලාංකිකයන් 12,000 කට පමණ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය දුන් බව ආගමන විගමන පාලක එම්.එන් රණසිංහ මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඉල්ලා ශ්‍රි ලාංකිකයන්ගෙන් අයදුම් 700ත් 800ත් අතර සංඛ්‍යාවක් මසකට ලැබෙන බව කී ආගමන විගමන පාලකවරයා විශේෂ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් මගින් මේ අයදුම්පත් පුළුල්ව පරීක්ෂාවට ලක් කරන බවද ප්‍රකාශ කළේය.

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන අන්දමට විදේශ ගත ශ්‍රි ලාංකිකයන්ට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිරිනැමීමේ වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කරනු ලැබ ඇත්තේ 2015 මාර්තු මාසයේදීය.