මනෝප්‍රිය ගුණසේකර

වසරේ දැවැන්තම සන්නාම සම්මාන උළෙල වන ස්ලිම් නීල්සන් සම්මාන උළෙලේදී වසරේ ජනප්‍රියම පුවත්පතට හිමි සම්මානය ලංකාදීප පුවත්පත විසින් දිනාගන්නා ලදි. ලංකාදීප පුවත්පත මෙම සම්මානය පිට පිටම හිමිකරගත් 12 වැනි වතාව මෙයයි.