(ලහිරු හර්ෂණ) 

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන්ගේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන්  විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට මාර්ගයේ එක් මං තීරුවක්  මේ වන විට වසා දමා තිබේ.

පරිගණක තාක්ෂණ පීඨයේ  අධ්‍යාපන අයිතිය තහවුරු කිරීම  ඇතුළු ඉල්ලිම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින්  සිසුහු 300ක පමණ පිරිසක් විරෝධතාවේ නියැලී සිටිති.

කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් මෙම විරෝධතාව පවත්වනු ලබයි. විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව  අවට මාර්ගයන්හි රථවාහන තදබදයක්ද පවතී.