රංජන් කස්තුරි
 
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය කොල්වින් ගුණරත්න මහතා එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.
 
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ කටයුතු කිරීමේදී ඇතිවූ ප්‍රශ්න හා සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ල අස්වීමට මුල්වූ හේතු ඇතුළත් දීර්ඝ ලිපියක් මහාචාර්ය ගුණරත්න මහතා සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයා වෙත යවා ඇතැයිද වාර්තාවේ.
 
මහාචාර්ය කොල්වින් ගුණරත්න මහතා 2017 වසරේ ඔක්තෝබර් මස පළමු වැනි දා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති ධුරයට පත් කෙරිණි.