(   මොහොමඩ් ආසික්)
 

කඳුරට ප්‍රදේශවලට ඇද හැලෙන ධාරාණිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් පොල්ගොල්ල  ජලාශයේ වාන් දොරටු හතක් අද (21)   සවස විවෘත කරනු ලැබීය.
 
තත්පරයකට ගණ අජි 30,000 ක ජල කඳක් පොල්ගොල්ල වේල්ල වෙත ලැබෙමින් තිබූ අර එයින් තත්ත්පරයකට ගණ අඩි 29,000 ක් වික්ටෝරියා ජලාශය වෙත මුදාහරිමින් තිබිණ.