(දිල්රුක්ෂි ග්‍රේරු ) 
 
ඉන්ධන  ප්‍රවාහනය  කරන  පෞද්ගලික  ටැංකි  රථ  සඳහා කිලෝ  මීටරයට   ගෙවන  ප්‍රවාහන  දීමනාව  වැඩි  කිරිමට  ලංකා ඛනිජ  තෙල් නීතිගත  සංස්ථාව  තීරණය    කර තිබේ.


ඉන්ධන  මිල  වැඩි වීමත්  සමඟ  පෞද්ගලික  ටැංකි  රථ හිමියන්ට මුහුණ දීමට  සිදු වු ආර්ථික  අපහසුතාව මීට එක් හේතුවකි.  ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතාගේ   උපදෙස් මත  මෙම තීරණය  ගෙන තිබේ. 
 
 තවද  ඉදිරි  මාස 03  ඇතුලත මිල සූත්‍රයට අනුව ප්‍රවාහන දිමනාවද  නැවත සළකා බැලිමටද දෙපාර්ශවය   මෙම සාකච්ඡාවේ දී එකඟ විය.
 
ඒ  අනුව  වර්තමාන  ඉන්ධන  මිල ඉහළ යාමට  සාපේක්ෂව  එක් එක්  ධාරිතාවයකින් යුතු  පෞද්ගලික ඉන්ධන ටැංකි රථ සඳහා  වූ මිල  සංශෝධනය  පහත  ආකාරයට   ඉහළ නංවා ඇත.

තොගයක් සඳහා කි.මී 01 ක් සඳහා

ධාරිතාවය පැවති මිල (රු) නව මිල (රු)

 

වැඩිකළ මිල (රු)

 

13200  පහතරට

          උඩරට

139.21

165.88

151.64

178.31

12.43

12.43

19800  පහතරට

           උඩරට

189.91

225.58

206.34

242.01

16.43

16.43

33000  පහතරට

           උඩරට

281.97

320.75

301.97

340.75

20.00

20.00