(රංජන් කස්තුරි)

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සඳහා නාම යෝජනා  කැඳවීම මේ මස 27 වැනි දිනෙන් ආරම්භ වන සතිය තුළදී  සිදු කෙරෙන බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යලාය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව නාම යෝජනා බාර ගැනීම අඛණ්ඩව දින තුනහමාරක් සිදු කෙරෙන අතර එය දෙසැම්බර් මස 11 වැනි දිනෙන් පසුව සිදු කෙරෙන බවද මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම ලබන ජනවාරි මස අවසන් සතියේ දී පැවැත්වේ.