(අකිල බද්දෙවිතාන)

යෝජිත දේශීය ආදායම් පනත් කෙටුම්පතට විරෝධය පළ කරමින් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයෝ අද(7)  සංකේත වැඩ වර්ජනයක නිරත වෙති.
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මඟින් කෙටුම්පත් කර ඇති දේශීය ආදායම් පනත මඟින් ආගමික සිද්ධස්ථාන, සුබසාධක සමිති සහ මරණාධාර සමිති වලින් ද ආදායම් ලබා ගැනීමට යෝජනා කර ඇති බවත් එම පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් රජය, වෘත්තීය සමිති සමග සාකච්ඡා නොකළ බවත් දේශීය ආදායම් වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුව ප්‍රකාශ කරයි.