(තරිදු ජයවර්ධන)

ජනාධිපති ආරක්ෂක කොට්ඨාසයේ වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ඩබ්ලිව්.පී නෝමන් සිල්වා මහතා පත්කිරීමට පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතා නියෝග කර ඇත.