සයිටම් ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් පත් කළ නව කමිටුවට සයිටම් ආයතනයේ නියෝජනයක් ලබා දෙන ලෙස ද, ඒ සඳහා පත් කළ නිරීක්ෂණ කමිටුවට සයිටම් දෙමාපිය සංසදයේ නියෝජනයක් ලබා දෙන ලෙස ද සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ සභාපති වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා එම ඉල්ලීම කරනුයේ ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යවමනි.

එම ලිපියේ මෙසේද දැක්වේ.

‘‘ 2017/11/06  දින ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් අපගේ දැඩි අවධානය යොමුවී තිබේ. ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කළ කමිටුව ඉදිරිපත් කළ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා පත්කළ නම පුද්ගල කමිටුව තුළ සයිටම් නියෝජනයක් නොමැතසයිටම් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අතර උපාධිධාරින්සිසුන්කාර්යමණ්ඩලය සහ සයිටම් දෙමාපියන් සම්බන්ධව අවධානය යොමු කර  තිබේසයිටම් ආයතනයට අදාල පාර්ශවයන්ට සාධාරණයක් ඉටු කිරීම සදහා ඔබතුමන්ගේ කාරුණික මැදිහත්වීම අපි අපේක්ෂා කරමු. ඒ අනුව ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතාගේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා පත් කළ කමිටුව තුළ සයිටම් නියෝජනයක් ඇති කිරීමට කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරමු.

මේ සම්බන්ධයෙන් වන පාර්ශවකරුවන් පසුගිය වැනිදා ඔබතුමන් හමුවී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ බව අපි දනිමුමේ ගැටලුවේ ප්‍රධාන පාර්ශකරු ලෙස විශේෂයෙන් උපාධිධාරීන් සහ ළමුන් සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීමට අපි සූදානමින් සිටිමුඒ නිසා සයිටම් ආයනයේ පරිපාලනය හා ආචාර්ය මණ්ඩලයේ නියෝජනයක් නව කමිටුවට ඇතුළත් කරන ලෙස අපි ඉල්ලා සිටිමුනව කමිටුවේ නිරීක්ෂකයින් ලෙස රජයේ වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංගමය ඇතුළත් කර තිබේඒ අනුව යමින් සයිටම් නිල දෙමාපිය සංගමය වන පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල දෙමාපිය සංගමය නිරීක්ෂකයින් ලෙස ඇතුළත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරමු.

පුද්ගලික වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය විධිමත් කරන්නේ නම් රජය ඒ සම්බන්ධයෙන් රෙගුලාසි පනවා එම ආයතන සමීපව නිරීක්ෂණය කළ යුතුයරජයේ සහාය ඒ සදහා හිමිවිය යුතුය.

සයිටම් ආයතනයේ උපාධිධාරීන්ගේසිසුන්ගේකාර්ය මණ්ඩලයේ සහ දෙමාපියන් වෙනුවෙන් මෙම සාකච්ඡාවල පාර්ශවකරුවෙක් ලෙස සයිටම් ආයතනය සම්බන්ධ කරගන්නා ලෙස ඔබතුමන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

මේ සදහා ඔබතුමාගෙන් සාධනීය පිළිතුරක් අපේක්ෂා කරමු. ‘‘