(ලසන්ත නිරෝෂණ පෙරේරා )

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට අද (18) උදෑසන සිට ඇදහැලුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කළු ගඟේ සහ කළු ගඟේ අතු ගංඟාවල ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති බව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ කාර්‍යාලය පවසයි.                                                  

එම නිසා කළු ගඟ සහ කළු ගඟේ අතු ගංඟා අවට සිටින ජනතාව ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටීම ඉතාම වැදගත් බව දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ කාර්‍යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

අද  (18)  රාත්‍රි 7.10 පමණ  වන විට කළු ගඟේ ජල මට්ටම මීටර් 6.12 ක් ලෙසට කළු ගගේ රත්නපුර මුවගම  ජල මාපකයේ සටහන් ව තිබූ බව රත්නපුර වාරිමාර්ග කාර්‍යාලය පවසයි .

එය ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ මට්ටම පසු කර ඇති නිසා රත්නපුර නගරය සහ ඒ අවට ජනතාවට අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව රත්නපුර වාරිමාර්ග කාර්‍යාලය පවසයි.

කළු ගඟේ ජල මට්ටම් පිළිබඳවද අවධානය යොමු කිරීමේ දී කළු ගඟේ සවිකර තිබෙන  රත්නපුර, මුවගම ජල මාපකයට අනුව ගං වතුර අනතුරු ඇඟවීමේ මට්ටම ලෙස සලකන්නේ  මීටර් 5 කි. සුළු ගං වතුර  තත්ත්වයක් ලෙස සලකන්නේ කළු ගඟේ ජල මට්මට මීටර් 7.5 වූ විටය, මහ ගං වතුර තත්ත්වයක්  ලෙස සලකන්නේ මීටර් 9.5 වූ විටය, අති විශාල ගං වතුර තත්ත්වයක් ලෙස සලකන්නේ මීටර් 10.5 ක් වූ විටය.  මේ වන විට සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් දක්වා කළු ගගේ ජල මට්ටම වැඩිවී තිබේ.  

කළු ගගේ අතු ගංගාවන වේගඟ, හංගමු ගඟ දෙනවක ගඟේද ජල මට්ටම වැඩිවි ඇත.

සිරිපා අඩවිය ආශ්‍රිතව ද මහවැසි ඇතිවීම හේතුවෙන් කළු ගඟේ ජල මට්ටම තවදුරටත් වැඩි වෙන බව වාරිමාර්ග කාර්‍යාලය පවසයි.