(ආරියරත්න රණබාහු)

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සඳහා ලබාගෙන භාවිතයට නොගත් ගොඩනැගිල්ලකට මාස 11ක් සඳහා කුලිය ලෙස රුපියල් කෝටි 27කට ආසන්න මුදලක් ගෙවා ඇතැයි අද(23) පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණය විය.

එම ගොඩනැගිල්ල සඳහා එක් මසක කුලිය රුපියල් ලක්ෂ 245ක් බවට එහිදි කියැවිණි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා දුන් පිළිතුරකින් මේ බව අනාවරණය විය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යංශවල කාර්යාල පවත්වාගෙන යාමට මාසිකව  රුපියල් කෝටි 150ක් පමණ මාසිකව වැය වන බවත් මේ වන විට ඉන් රුපියල් කෝටියක් පමණ අත්තිකාරම් වශයෙන් ගෙවා ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා කීවේය.