සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ ඩයනා උදයංගනී
 
පාර්ලිමේන්තු පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව (කෝප් ) සහ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව ඇතුළු කාරක සභා 6කට පත් කෙරුණු නව සමාජිකයින්ගේ නම් ලැයිස්තුව පාර්ලිමේන්තුවට අද (24) ඉදිරිපත් කෙරි
ණි. 
 
කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසින් මෙම සාමාජික ලැයිස්තුව ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.