(ප්‍රසාද් රුක්මල්)

2018 වසර සඳහා වන ඌව පළාත් සභාවේ අයවැය වැඩි ඡන්ද 16කින් අද(4) සම්මත විය.

ඉතිහාසයේ පළමුවරට දින හතරක් පුරා විවාදයට ගන්නා අයවැය මෙවර එක්දිනකින් අවසන් කෙරිණි.

ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් 18ක් අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර ජනතා විමුක්ති පරෙමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් දෙපළ විරුද්ධව ඡන්දය දුන් අතර ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 16කින් අයවැය සම්මත විය.