(උපාලි ආනන්ද)
 
 
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිර්මලා ඒකනායක මහත්මිය වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට තාවකාලිකව අනුයුක්ත කරන ලෙස උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර අධිනීතිඥ එම්. පී. ජයසිංහ  මහතා බත්තරමුල්ල රජමල්වත්ත පාර පිහිටි රාජ්‍ය සේවා කොමිසන් සභාවේ ලේකම්වරයාට ලිඛිතව දැනුම්දී තිබේ.  


උතුරු මැද පළාත් ආන්ඩුකාර අධිනීතිඥ එම් ජී ජයසිංහ මහතා විසින් රාජ්‍ය සේවා  කොමිසන් සභාවේ ලේකම්වරයාට යවා ඇති එම ලිපියේ තවදුරටත්  මෙසේද සඳහන්ය. 


උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සිදු වී ඇති මූල්‍ය වංචාවක් සම්න්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කිරීම සඳහා නිලධාරියෙකු පත්කර ඇති බැවින් එම විමර්ශන කටයුතු විධිමත් පරිදි සිදු කිරීම සඳහා දැනට උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන  අධ්‍යක්ෂ තනතුරේ සේවයේ නියුතු ශ‍්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ නිර්මලා ඒකනායක මහත්මිය වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට ඉසුරුපායට තාවකාලිකව අනුයුක්ත  කිරීමට අව්‍යශ කටයුතු කරන ලෙස දන්වමි.


මෙම  ලිපියේ පිටපත් ජනාධිපති ලේකම්වරයාට උතුරු මැද පළාත් ප‍්‍රධාන ලේකම්වරයාට උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවා  කොමිසන් සභාවේ ලේකම්වරයාට  සහ පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට ද යොමු කර ඇත.