"ගුරුවරුන් ඉගැන්වීම නතර කළ යුතුය"

Plain T with Sulo
Featuring - Kanthi Sirimanna
Principal, Somadevi Balika Vidyalaya, Kotikawaththa

Venue Partner - CO WORK at Parkland
Clothing Partner - GFlock
Hair and Makeup - Estheva

#PlainTWithSulo #LankadeepaOnline #InConversation #CoWorkatParkland #Estheva #GFlock