"ව්‍යාජ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක් නීත්‍යානුකූලව මකා දැමිය හැකියි"

Plain T with Sulo
නීතිඥ චන්දිමා අරුමප්පෙරුම සමඟ කතාබහක්
කාන්තා ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක,
ස්ථානාධිපති, පරිගණක අපරාධ විමර්ශන අංශය, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව.

Venue Partner -  The Commons
Clothing Partner - GFlock
Hair and Makeup - Estheva