ශිරොමාල් කුරේ සමඟ
සභාපති -ජෙට්වින් හෝටල් පෞද්ගලික සමාගම

Venue Partner - Elegance