සමහර අය දැන් මගේ මුහුණ බලන්නෙත් නෑ...නෙහාරා මේ කියන්නේ කා ගැනද?

Danuට කියන්න! | නෙහාරා පීරිස් 
Danuta Kiyanna featuring Nehara Pieris


Danuta Kiyanna!  Location Partner: Ramada Colombo
                             Wardrobe Partner: Culture by Ari