ගොඩාක් ප්‍රසිද්ද සචිනිට තියන කැසිල්ල ගැන සචිනිගේ පාපොච්චාරණය

Danuට කියන්න!
දොලොස්වන දිගහැරුම සචිනි නිපුන්සලා සමග.
(Danuta Kiyanna featuring Sachini Nipunsala)

Danuta Kiyanna!  Sponsored by: Truly Ceylon
                               Location Partner : Shangri la Colombo