සමාජ මාධ්‍යවල trending වුණු ටෙහානිගේ ඇත්ත කතාව

Sponsored by: Truly Ceylon
Location Partner : Me Colombo
Wardrobe Partner: Culture by Ari