ගිනස් පොතට ගිය ලෝකයේ මුල්ම උද්‍යානයයි මේ. පිහිටා ඇත්තේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේය. ලෝකයේ ඇති උද්‍යාන අතරින් එල්ලෙන මල් බදුන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් භාවිතාකැර ඇති උද්‍යානයද මෙයයි.