සිංගර් ෆිනැන්ස් (ලංකා) සමාගමේ 19 වැනි ශාඛාව නිකවැරටිය මහව පාරේ  අංක 65 ස්ථානයේදී විවෘත  විය. ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ශාන්ත විජේවීර මහතා ප්‍රධාන ආරාධිතයා විය.

කල් බදු , කුලී, සින්නකර පහසුකම්,  ළමා ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම් පහසුකම් ආදී සේවා එහි ඇත.

ට්‍රැක්ටර් ඇතුළු කෘෂි උපකරණ එක් දින ලිසිං පහසුකම් සේවා ද සලසා ඇතැයි එහි ප්‍රකාශකයින් කීයයි.